MESHUGGAH - MUG, LOGO
SODOM - ARMY CAP, LOGO
MISFITS - ARMY CAP, LOGO